ΠΡOΤΑΣΗ ΝOΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
«ΓΙΑ ΤΗΝ EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤEΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤEΚΝΩΝ ΣΤΟ ΝOΜΟ 1910/1944».

Κατατέθηκε σήμερα η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών  με τις πολύτεκνες, σύμφωνα με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και με τα αιτήματα των συλλόγων και του κινήματος των τρίτεκνων οικογενειών. Την πρόταση νόμου υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αλέξης Τσίπρας και το σύνολο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. 
 
Το πλήρες κείμενο της Πρότασης Νόμου:

Ο ΣYΡIZΑ EKΜ θεωρεί ότι η τρίτεκνη οικογένεια πρέπει να στηριχτεί για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. Για το λόγο αυτό, η πρόταση νόμου που κατατίθεται βασίζεται στην αντίληψη ότι, για τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, οι τρίτεκνοι είναι πολύτεκνοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτεκνοι.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τριτέκνων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής σε μία περίοδο που η όξυνση του προβλήματος αυτού στη χώρα μας αρχίζει
να έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η συνεχής γήρανση του πληθυσμού, η υπονόμευση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και η οξυμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών επιβάλλουν την άμεση αλλά και μακρόπνοη αντιμετώπισή του. Ταυτόχρονα, η βελτίωση του δημογραφικού προϋποθέτει σταμάτημα των πολιτικών της λιτότητας και των Μνημονίων, ενίσχυση της απασχόλησης και καταπολέμηση των γενικευμένων φαινομένων αδήλωτης εργασίας.
Παρά τα κροκοδείλια δάκρυα των κομμάτων της συγκυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα, παρά τις ρατσιστικές προσεγγίσεις της Χρυσής Αυγής και επειδή με το προωθούμενο φορολογικό νομοσχέδιο τα παιδιά θεωρούνται ως τεκμήρια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στηρίζει το δικαίωμα στην τεκνοποιία όλων όσων ζουν στη χώρα και απαιτεί να παρέχονται οι αναγκαίοι υλικοί πόροι για την προστασία του. Για να είναι αυτό εφικτό, οφείλουμε να ενισχύσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα πολιτικής για τη στήριξη γενικά της μητρότητας. Θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθούν επαρκώς καταρρέουσες κοινωνικές υποδομές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και η κοινωνική πρόνοια. Θα χρειαστεί να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα για τη λαϊκή στέγη και για την ενίσχυση των νέων ζευγαριών και να μην καταργούνται οι ΟΕΚ/ΟΕΕ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θεωρεί, ότι τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν ληφθεί από την πολιτεία για τους τρίτεκνους συνιστούν μια πρόχειρη παροχολογία, χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο και χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού:
- Παρά τις συστηματικές προεκλογικές δεσμεύσεις ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηριστούν πολύτεκνες, ο νόμος 3454/2006 για ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις διέψευσε τις προσδοκίες των τρίτεκνων οικογενειών για το χαρακτηρισμό τους ως πολυτέκνων.
- Το επίδομα τρίτου τέκνου αμφισβητείται με απόφαση του ΣτΕ (ΣτΕ 2036/06).
- Η πρόβλεψη για απασχόληση και προσλήψεις στο δημόσιο τομέα είναι ανεφάρμοστη, αφού στην πράξη είναι μηδενική η πιθανότητα πρόσληψης τριτέκνου.
- Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι τρίτεκνοι που προέρχονται από το ιατρικό, νοσηλευτικό, και από το προσωπικό σωμάτων ασφαλείας καθώς και από άλλες ειδικότητες (τεχνικές) δεν περιλαμβάνονται στην προστασία από τις μεταθέσεις.
- Δεν ισχύει και στους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς η πρόσληψή τους όπως των πολυτέκνων.
- Χάνονται τα όποια δικαιώματα της τρίτεκνης οικογένειας εκ του νόμου, εάν το ένα τέκνο είναι μεγαλύτερο των 25 ετών. Δεν ισχύει η ισοβιότητα και στους τρίτεκνους.

ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΌΜΟΥ

Το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά της εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία τέκνα ζώντα ανεξαρτήτου ηλικίας.
2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Όσον αφορά την ισόβια σύνταξη, παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, θα εξετασθεί μετά από 2 έτη και με πλεονασματικό προϋπολογισμό.
3.  Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς».


.